Datu aizsardzība

Turpinot lietot mājas lapu cloudhosting.lv, Jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanas noteikumiem. Uzzināt vairāk. Piekrītu

Sertificētu personas datu aizsardzības speciālista pakalpojumi

Personas datu aizsardzības speciālists organizē, kontrolē un uzrauga pārziņa (fiziskā vai juridiskā persona, valsts vai pašvaldības institūcija, kura pati vai kopā ar citiem nosaka personas datu apstrādes mērķus un apstrādes līdzekļus, kā arī atbild par personas datu apstrādi saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu – privātās, valsts un/vai pašvaldību datu bāzes, organizētas loterijas, izlozes un aptaujas, Interneta portāli un interaktīvā programmatūra, mākoņdatošanas pakalpojumi utt.) veiktās personas datu apstrādes atbilstību likuma prasībām.

Videonovērošanas sistēmu reģistrācija Datu valsts inspekcijā.

Uzņēmuma iekšējo informācijas sistēmu drošības noteikumu un drošības risinājumu izstrāde, ieviešana, tai skaitā, bet ne tikai:

  • par informācijas resursiem, tehniskajiem resursiem un personas datu aizsardzību atbildīgo personu, to tiesību un pienākumu noteikšana;
  • personas datu aizsardzības klasifikācija atbilstoši to vērtības un konfidencialitātes pakāpei;
  • tehnisko resursu, ar kādiem tiek nodrošināta personas datu apstrāde noteikšana;
  • pasākumu, kas veicami tehnisko resursu aizsardzībai pret ārkārtas apstākļiem (piemēram, ugunsgrēks, plūdi) noteikšana;
  • līdzekļu, ar kādiem nodrošina tehniskos resursus pret tīšu bojāšanu un neatļautu iegūšanu noteikšana;
  • informācijas nesēju glabāšanas un iznīcināšanas kārtības noteikšana;
  • personas datu lietotāju tiesību, pienākumu, ierobežojumu un atbildības noteikšana.

Līgumu izstrāde ar personas datu operatoriem (apsardzes kompānijas, tehnisko datu ievades nodrošināšana utt.).

Personas datu nodošanas un to apstrādes drošības nodrošināšana un uzraudzība, ja personas dati tiek nodoti ārpus Eiropas Savienības dalībvalstīm (mākoņdatošana, datu apmaiņa starptautisko korporāciju ietvaros utt.).

Ikgadējo personas datu apstrādes iekšējo auditu un pārskatu par informācijas drošības jomā veiktajiem pasākumiem sagatavošana.

Reģistra izveide par Pārziņa veiktajām datu apstrādēm, to veidiem un formām.

Konsultāciju sniegšana fizisko personu datu aizsardzības problēmjautājumos (individuālas konsultācijas un, pēc Pārziņa pieprasījuma, darbinieku kolektīvas konsultācijas).