44.222.218.145

Terms and conditions

Terms and conditions

1. Service description

 1. Cloudhosting Ltd. (hereinafter referred to as the Service Provider) provides You (the Client) virtual servers, hosting, dedicated servers and other services rent against payment.

2. Applying for the service and service plan change

 1. Actual service pricing and description can be read at the service providers website https://www.cloudhosting.lv.
 2. Application for the service takes place in electronic form by the Customer filling out the registration form and confirming the Terms of Service, followed by a confirmation e-mail sent to the Customers provided e-mail address.
 3. When completing the application form, the Customer confirms that the data entered is true, valid and complete. In case of false data service provider is entitled to terminate the service.
 4. The e-mail provided in the application continues to be considered as the Clients official e-mail from which the service provider is accepting applications for service plan change, uncertainty and other issues related to the provision of the service.

3. Fee and payment arrangements.

 1. Customer invoice is issued on the basis of the registration data provided to the Customer Service, in accordance with the corresponding provider charges for this time period. The invoice is sent to the customer once a month or less, if the Customer pays for services at once for a longer period than one month.
 2. All bills and invoice related messages Service Provider sends to the Customer at electronic mail address indicated at the Customer Service application.
 3. If the Clients e-mail address is not working or the Customer has not received an invoice due to email system malfunction, the Customer is obliged to print the bill from the service providers website https://my.cloudhosting.lv
 4. The Customer makes the payment by bank transfer on the basis of the bill, and the bill within the deadline.
 5. Payment is considered as having been made when it enters the Service Providers bank account (Transactions made by bank transfer are processed within five working days).
 6. For each day of delay the service provider may charge a penalty of 0.5% of the invoice amount.
 7. In case of debt obligations current payment is disbursed only after the fine and previous unpaid invoice coverage.
 8. In cases where the Customer fails to make payment within the order, the service provider has the right to transfer debt collection rights to third parties. Customer is obliged to cover all costs associated with the recovery of the debt.

4. Clients rights and obligations

 1. Klientam saņemot piekļuves informāciju sistēmai vai pakalpojumam ir pienākums šo informāciju nomainīt, kā arī customer shall not disclose to a third party the assigned to him connection name and password, and bears full responsibility for the actions carried out via his connection name and password (hereinafter referred to as the Account).
 2. Customer acknowledges and agrees that the Service and the use of related possibilities is Clients free choice and his own responsibility. Customer is responsible for the information he publishea on the Internet on a global basis and for any actions made by him in connection with the Service Agreement. The Customer undertakes to use his account on the service providers server for legal distribution of information, without harming the service provider or other server users with his direct or indirect actions.
 3. The service provider has the right to block the customer assigned to the account and not to return money paid if the client has not paid the bill at the time or the customer has breached the data center Cloudhosting rules - the rules listed below (point 8).
 4. If the service is no longer necessary, the Customer must inform the Service Provider 20 days in advance. Service termination application time is counted from the moment when the Customer has informed the service provider about service termination by e-mail to info@cloudhosting.lv and has received the approval of the service termination.
 5. Refunds are possible for cancelation of the service within 14 days (the exception is server rental or domain registration, these services are not refundable) after payment of the invoice and if there are no violation of the data center Cloudhosting rules - the rules listed below (point 8).

5. The providers rights and obligations.

 1. Cloudhosting SIA nes atbildību tikai par serveru un tīkla iekārtu fizisko drošību.
 2. The service provider as soon as possible prevents service disruption if it happened under the responsibility of the service provider or existing network hardware.
 3. Service provider provides to the best of his abilities database and software protection against illegal copying.
 4. The service provider has the right to immediately withdraw from the agreement if the Customer has not paid the bills on time.
 5. The service provider reserves the right to refuse service without giving any reason for refusal.

6. Force Majeure

 1. None of the Parties are held liable for fulfillment of obligations if it is caused by force majeure, which the Parties could not foresee or prevent and control the occurrence of the Parties shall not be guilty. Cases of force majeure are considered natural disasters, fires, acts of war, civil unrest, riots, strikes, epidemics, embargoes, restrictions on energy supplies, global Internet activity disorder.

7. Other rules

 1. All issues not covered by these rules shall be resolved by the existing Latvian legislation.
 2. Any dispute relating to the provision of the Service, are to be solved through mutual negotiations. If an agreement can not be reached - the judicial authorities of the Republic of Latvian regulatory enactments.
 3. Cloudhosting reserves the right to change or add more rules without notifying users.

8. Data center Cloudhosting rules

 1. In Cloudhosting data center prohibited:
 2. In case of violations, depending on their severity, frequency, number of violations or rule ignoring, server resources can be blocked without the possibility of restoration of the data(removed) and service fees are not refundable.

VAT Policy

Clients based in Latvia will be charged 21% VAT.

Customers in EU Member States who can produce a valid VAT ID, will receive their invoice according to the "Reverse-Charge" procedure, without Latvian tax.

Customers from countries outside EU will receive their invoice without VAT.

Konfidencialitātes politika

ZIŅAS PAR PĀRZINI UN KONTAKTINFORMĀCIJA

Personas datu apstrādes pārzinis ir komercsabiedrība SIA “CloudHosting” (turpmāk – CloudHosting), vienotais reģistrācijas numurs: 40103966259, juridiskā adrese: Brīvības gatve 214M – 2, Rīga, LV-1039.

CloudHosting kontaktinformācija ar personas datu apstrādi saistītajos jautājumos ir e-pasta adrese: info@cloudhosting.lv.

Izmantojot šo kontaktinformāciju var uzdot jautājumu par personas datu apstrādi.

PIEMĒROŠANAS JOMA

CloudHosting rūpējas par klientu privātumu un personas datu aizsardzību, ievēro klientu tiesības uz personas datu apstrādes likumību saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem – Latvijas Republikas likumiem un pakārtotiem tiesību aktiem, Eiropas Parlamenta un padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Regula) un citiem piemērojamajiem tiesību aktiem privātuma un datu apstrādes jomā.

Privātuma politika ir attiecināma uz datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā un/vai vidē Klients sniedz personas datus (CloudHosting interneta mājaslapā, papīra formātā vai elektroniski) un kādās uzņēmuma sistēmās vai papīra formā tie tiek apstrādāti.

PERSONAS DATU APSTRĀDES NOLŪKI

CloudHosting apstrādā personas datus šādiem nolūkiem:

PERSONAS DATU APSTRĀDES PAMATS

CloudHosting apstrādā klienta personas datus, balstoties uz šādiem tiesiskajiem pamatiem:

CloudHosting likumīgās intereses ir:

PERSONAS DATU APSTRĀDE UN AIZSARZDĪBA

Ar klientu noslēgtā līguma saistību izpildes kvalitatīvai un operatīvai nodrošināšanai CloudHosting var pilnvarot savus sadarbības partnerus veikt atsevišķas preču piegādes vai pakalpojumu sniegšanas darbības, kā piemēram, preču piegādes darbu veikšanu, garantijas servisa darbu veikšanu, rēķinu izsūtīšanu un tamlīdzīgi. Ja izpildot šos uzdevumus, sadarbības partneri apstrādā CloudHosting rīcībā esošos klienta personas datus, attiecīgie sadarbības partneri ir uzskatāmi par CloudHosting datu apstrādes apstrādātājiem un CloudHosting ir tiesības nodot sadarbības partneriem šo darbību veikšanai vajadzīgos klienta personas datus tādā apmērā, kā tas nepieciešams šo darbību veikšanai.

CloudHosting sadarbības partneri personas datu apstrādātāja statusā nodrošinās personas datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar CloudHosting prasībām un tiesību aktiem, un neizmantos personas datus citos nolūkos, kā tikai ar klientu noslēgtā līguma saistību izpildei CloudHosting uzdevumā.

CloudHosting apstrādā klienta datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un CloudHosting saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus, tajā skaitā izmantojot šādus drošības pasākumus:

CloudHosting neizpauž trešajām personām klienta personas datus izņemot šādus gadījumus:

PIEKĻUVE PERSONAS DATIEM NO TREŠĀM VALSTĪM

CloudHosting personu datiem nevar piekļūt trešajās valstīs (tas ir, valstīs ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas) esošās personas (Regulas izpratnē - nosūtīšana uz trešajām valstīm) datu apstrādātāja (operatora) statusā.

PERSONAS DATU GLABĀŠANAS UN APSTRĀDES ILGUMS

CloudHosting glabā un apstrādā klienta personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no šādiem kritērijiem:

Kad augstāk minētie apstākļi izbeidzas, klienta personas dati tiek dzēsti.

PIEKĻUVE DATIEM UN CITAS KLIENTA TIESĪBAS

Klientam ir tiesības saņemt normatīvajos aktos noteikto informāciju saistībā ar viņa datu apstrādi, pārliecināties par savu datu pareizumu un tos labot.

Klientam saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir arī tiesības pieprasīt CloudHosting piekļuvi saviem personas datiem, kā arī pieprasīt CloudHosting veikt to papildināšanu, labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz klientu, vai tiesības iebilst pret apstrādi (tajā skaitā pret personas datu apstrādi, kas veikta pamatojoties uz CloudHosting likumīgajām interesēm), kā arī tiesības uz datu pārnesamību. Šīs tiesības īstenojamas, ciktāl datu apstrāde neizriet no CloudHosting pienākumiem, kas tam ir uzlikti ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, un kuri tiek veikti sabiedrības interesēs.

Klients var iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu:

Saņemot klienta pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu, CloudHosting pārliecinās par Klienta identitāti, izvērtē pieprasījumu un izpilda to saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

CloudHosting atbildi Klientam nosūta pa pastu uz viņa norādīto kontaktadresi ierakstītā vēstulē, pēc iespējas ņemot vērā klienta norādīto atbildes saņemšanas veidu.

CloudHosting nodrošina datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar normatīvajiem aktiem un llienta iebildumu gadījumā veic lietderīgās darbības, lai iebildumu atrisinātu. Tomēr, ja tas neizdodas, klientam ir tiesības vērsties uzraudzības iestādē - Datu valsts inspekcijā.

KLIENTA PIEKRIŠANA DATU APSTRĀDEI UN TIESĪBAS TO ATSAUKT

Klients piekrišanu personas datu apstrādei, kuras tiesiskais pamats ir piekrišana, var dot CloudHosting interneta mājas lapā (piemēram, jaunumu saņemšanas pierakstīšanas formas), vai klātienē CloudHosting birojā.

Klientam ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt datu apstrādei doto piekrišanu tādā pat veidā, kādā tā dota, vai nosūtot attiecīgu paziņojumu uz e-pasta adresi: info@cloudhosting.lv un tādā gadījumā turpmāka datu apstrāde, kas balstīta uz iepriekš doto piekrišanu konkrētajam nolūkam turpmāk netiks veikta.

Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad klienta piekrišana bija spēkā.

Atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta datu apstrāde, kuru veic, pamatojoties uz citiem tiesiskajiem pamatiem.

SAZIŅA AR KLIENTU

CloudHosting veic saziņu ar klientu, izmantojot klienta norādīto kontaktinformāciju (telefona numuru, e-pasta adresi, pasta adresi).

Saziņu par pakalpojumu līgumsaistību izpildi CloudHosting veic uz noslēgtā līguma pamata (piemēram, preces piegādes vai servisa veikšanas laiku saskaņošana, informācija par rēķiniem, par plānotiem darbiem, izmaiņām pakalpojumos u.c.).

KOMERCIĀLI PAZIŅOJUMI

Saziņu par komerciāliem paziņojumiem par CloudHosting un/vai trešo pušu pakalpojumiem un citiem ar pakalpojumu nodrošināšanu nesaistītiem paziņojumiem (piemēram, klientu aptaujas) CloudHosting veic saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto vai saskaņā ar klienta piekrišanu.

Klients piekrišanu un/vai tā sadarbības partneru komerciālu paziņojumu saņemšanai var dot CloudHosting un citās interneta lapās (piemēram, jaunumu saņemšanas pierakstīšanās formas).

Klienta dotā piekrišana komerciālu paziņojumu saņemšanai ir spēkā līdz tās atsaukumam (arī pēc pakalpojumu līguma izbeigšanās). Klients jebkurā laikā var atteikties no turpmākas komerciālo paziņojumu saņemšanas kādā no šādiem veidiem:

CloudHosting pārtrauc komerciālo paziņojumu sūtīšanu, tiklīdz tiek apstrādāts klienta pieprasījums atsaukt piekrišanu komerciāliem paziņojumiem.

SĪKDATŅU APSTRĀDE

Cloudhosting mājas lapas izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu sadarbību ar apmeklētāju.

Apmeklētājs var bloķēt sīkdatņu izmantošanu savā pārlūkprogrammā.

Lietotāju datu aizsardzība, izmantojot GA, tiek pakļauta Google konfidencialitātes politikai, kuru var uzzināt šeit: http://www.google.com/intl/lv/policies/privacy/.

NOBEIGUMA NOTEIKUMI

CloudHosting interneta mājas lapā var tikt ievietotas saites uz trešo personu interneta mājas lapām, kurām ir savi lietošanas un personas datu aizsardzības noteikumi, par kurām CloudHosting neuzņemas atbildību.

CloudHosting var grozīt un papildināt Privātuma politiku, padarot pieejamu tās aktuālo versiju CloudHosting mājaslapā.

Datu apstrādes vienošanās paraugu varat atrast šeit.